برگزاری دومین کارگروه توجیهی برنامه سال 1401 - 1400 | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی