دیدار مهندس احمد صالحی ارا از محمد آزاد ، آزاده و جانباز 8 سال دفاع مقدس در بیرجند | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی