دیدار دکتر حسین نصیرزاده رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران با خانواده معظم شهدای دانشجوی واحد زاهدان | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی