غرس نهال توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت روز درختکاری و روز شهید | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی