حضور مهندس احمد صالحی آرا رییس ستاد اربعین دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه هماهنگی ستاد اربعین استان خوزستان | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی