حضور مهندس احمد صالحی آرا رئیس ستاد اربعین دانشگاه آزاد در استان کرمانشاه | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی