جلسه قرارگاه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور اعضاء | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی