جلسه ستاد شاهد و ایثارگران استان فارس با حضور مهندس احمد صالحی آرا | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی