تجلیل از جهادگران دانشگاه آزاد اسلامی قم | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی