بازدید دکتر نصیرزاده رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی از کانال حاج یونس | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی