ارسال محموله کمک‌‌های دانشگاه آزاد اسلامی به مناطق سیل‌زده | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی