ادای احترام دکتر نصیرزاده و معاونین مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به مقام رفیع شهدای گمنام در واحد زاهدان | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی