اختتامیه چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی | مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی