پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰
بخشنامه دستور العمل اجرایی درج تاریخ فراغت از تحصیل 18 مهر 1397

بخشنامه دستور العمل اجرایی درج تاریخ فراغت از تحصیل

بخشنامه تسری بخشنامه شماره ۷۳۸۸۷ بازگشت به تحصیل ۹۷ 16 مهر 1397

بخشنامه تسری بخشنامه شماره ۷۳۸۸۷ بازگشت به تحصیل ۹۷

بخشنامه تسری بخشنامه شماره ۷۳۸۸۷ بازگشت به تحصیل ۹۷

بخشنامه ضوابط ثبت نام دانشجویان مشمول خدمت وظیفه 15 مهر 1397

بخشنامه ضوابط ثبت نام دانشجویان مشمول خدمت وظیفه

دانلود کل بخشنامه ضوابط ثبت نام دانشجویان مشمول خدمت وظیفه

بخشنامه دستور العمل ساماندهی شهریه نیمسال/نیمسال های وقفه تحصیلی دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي سال ۱۳۹۵ و قبل از آن در رشته هاي غير پزشکي و علوم پزشکي که فقط پايان نامه/ رساله آنها باقيمانده است 31 شهریور 1397

بخشنامه دستور العمل ساماندهی شهریه نیمسال/نیمسال های وقفه تحصیلی دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي سال ۱۳۹۵ و قبل از آن در رشته هاي غير پزشکي و علوم پزشکي که فقط پايان نامه/ رساله آنها باقيمانده است

بخشنامه دستور العمل ساماندهی شهریه نیمسال/نیمسال های وقفه تحصیلی دانشجويان تحصيلات تکميلي ورودي سال ۱۳۹۵ و قبل از آن در رشته هاي غير پزشکي و علوم پزشکي که فقط پايان نامه/ رساله آنها باقيمانده است

بخشنامه آزمون فراگیر ارزیابی مهارت های زبان عربی(اشتمال) 22 خرداد 1397

بخشنامه آزمون فراگیر ارزیابی مهارت های زبان عربی(اشتمال)

بخشنامه آزمون فراگیر ارزیابی مهارت های زبان عربی(اشتمال)

بخشنامه نحوه تحویل مدرک وگواهی آموزشی به اتباع غیرایرانی که از تحصیل انصراف داده اند 08 خرداد 1397

بخشنامه نحوه تحویل مدرک وگواهی آموزشی به اتباع غیرایرانی که از تحصیل انصراف داده اند

بخشنامه نحوه تحویل مدرک وگواهی آموزشی به اتباع غیرایرانی که از تحصیل انصراف داده اند

بخشنامه تکمیل واصلاح ماده۷و۸شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسي ارشد مصوب جلسه شماره۲۴۷مورخ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ 31 اردیبهشت 1397

بخشنامه تکمیل واصلاح ماده۷و۸شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسي ارشد مصوب جلسه شماره۲۴۷مورخ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

تکمیل واصلاح ماده۷و۸شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسي ارشد مصوب جلسه شماره۲۴۷مورخ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

بخشنامه دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی آموزشی-پژوهشی 19 اردیبهشت 1397

بخشنامه دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی آموزشی-پژوهشی

بخشنامه دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی آموزشی-پژوهشی

دستور العمل معافیت تحصیلی و اخذ سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول 09 اسفند 1396

دستور العمل معافیت تحصیلی و اخذ سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول

دستور العمل معافیت تحصیلی و اخذ سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول

معافیت مالیاتی شاهد،جانبازان،آزادگان و رزمندگان 10 دی 1396

معافیت مالیاتی شاهد،جانبازان،آزادگان و رزمندگان

بخشنامه معافیت مالیاتی شاهد،جانبازان،آزادگان و رزمندگان

تغییرات درس وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمیني (ره) 10 دی 1396

تغییرات درس وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمیني (ره)

دانلود کامل بخشنامه تغییرات درس وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمیني (ره)  

افزایش فرصت ارائه مقاله ی تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی 23 آبان 1396

افزایش فرصت ارائه مقاله ی تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی

بخشنامه افزایش فرصت ارائه مقاله ی تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی

مدارک معادل/غیررسمی پذیرفته شدگان رشته های غیرپزشکی 11 مرداد 1396

مدارک معادل/غیررسمی پذیرفته شدگان رشته های غیرپزشکی

بخشنامه مدارک معادل/غیررسمی پذیرفته شدگان رشته های غیرپزشکی

زمان درخواست سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول شاغل به تحصیل 08 مرداد 1396

زمان درخواست سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول شاغل به تحصیل

بخشنامه زمان درخواست سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول شاغل به تحصیل

ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی 27 تیر 1396

ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بخشنامه ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

روش ارزیابی کیفی رساله های دکتری تخصصی 25 تیر 1396

روش ارزیابی کیفی رساله های دکتری تخصصی

ساماندهی امور داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای 25 تیر 1396

ساماندهی امور داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای

ممنوعیت تداخل تحصیلی دانشجویان رشته های غیرپزشکی 31 اردیبهشت 1396

ممنوعیت تداخل تحصیلی دانشجویان رشته های غیرپزشکی

بخشنامه ممنوعیت تداخل تحصیلی دانشجویان رشته های غیرپزشکی

روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسي ارشد/اصلاحي 28 فروردین 1396

روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسي ارشد/اصلاحي

بخشنامه روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسي ارشد/اصلاحي

اصلاحیه/صدور مجوز دفاع برخی از رشته های خاص علوم انسانی 21 فروردین 1396

اصلاحیه/صدور مجوز دفاع برخی از رشته های خاص علوم انسانی

اصلاحیه/صدور مجوز دفاع برخی از رشته های خاص علوم انسانی