چهارشنبه, ۲۰ فروردین , ۱۳۹۹
پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز 21 اردیبهشت 1398

پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز

بخشنامه پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز

معافیت مالیاتی شاهد،جانبازان،آزادگان و رزمندگان 10 دی 1396

معافیت مالیاتی شاهد،جانبازان،آزادگان و رزمندگان

بخشنامه معافیت مالیاتی شاهد،جانبازان،آزادگان و رزمندگان

اعطای امتیازات جدید به جانبازان و ایثارگران 27 مهر 1395

اعطای امتیازات جدید به جانبازان و ایثارگران

کل  بخشنامه امتيازات جديد ۹۵  

بخشنامه ۶ درصد حقوق مبنا ایثارگران 15 اردیبهشت 1380

بخشنامه ۶ درصد حقوق مبنا ایثارگران

دانلود کامل بخشنامه حقوق مبنا ایثارگران  

بخشنامه کسر کار جانبازان 16 آبان 1377

بخشنامه کسر کار جانبازان

کل كسر كار جانبازان سال ۷۷