جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹
امتیازات ویژه به ایثارگران 13 مرداد 1399

امتیازات ویژه به ایثارگران

امتیازات ویژه به ایثارگران ۹۹

تمدید حکم اعضای هیات علمی بازنشسته ایثارگران 08 مرداد 1399

تمدید حکم اعضای هیات علمی بازنشسته ایثارگران

پرداخت حق بيمه سهم کارکنان و اعضاي هيات علمي جانباز و فرزند شهيد 16 تیر 1399

پرداخت حق بيمه سهم کارکنان و اعضاي هيات علمي جانباز و فرزند شهيد

بخشنامه پرداخت ۷ درصد حق بیمه جانبازان و فرزندان شهدا 11 تیر 1399

بخشنامه پرداخت ۷ درصد حق بیمه جانبازان و فرزندان شهدا

اعطای امتیازات جدید به ایثارگران 16 مهر 1398

اعطای امتیازات جدید به ایثارگران

بخشنامه امتیازات جدید به ایثارگران سال ۹۸

پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز 21 اردیبهشت 1398

پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز

بخشنامه پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز

معافیت مالیاتی شاهد،جانبازان،آزادگان و رزمندگان 10 دی 1396

معافیت مالیاتی شاهد،جانبازان،آزادگان و رزمندگان

بخشنامه معافیت مالیاتی شاهد،جانبازان،آزادگان و رزمندگان

اعطای امتیازات جدید به جانبازان و ایثارگران 27 مهر 1395

اعطای امتیازات جدید به جانبازان و ایثارگران

کل  بخشنامه امتيازات جديد ۹۵  

بخشنامه ۶ درصد حقوق مبنا ایثارگران 15 اردیبهشت 1380

بخشنامه ۶ درصد حقوق مبنا ایثارگران

دانلود کامل بخشنامه حقوق مبنا ایثارگران  

بخشنامه کسر کار جانبازان 16 آبان 1377

بخشنامه کسر کار جانبازان

کل كسر كار جانبازان سال ۷۷