مراسم غبارروبی و عطر افشانی و کاشت درخت به مناسبت روز شهید در واحد بجنورد
مراسم غبارروبی و عطر افشانی و کاشت درخت به مناسبت روز شهید در واحد بجنورد