شهید مدافع حرم ابوذر داودی
شهید مدافع حرم ابوذر داودی