دستور العمل ارائه درس آشنایی با دفاع مقدس در لیست دروس اختیاری همه رشته ها به صورت الزامی
دستور العمل ارائه درس آشنایی با دفاع مقدس در لیست دروس اختیاری همه رشته ها به صورت الزامی

دستور العمل ارائه درس آشنایی با دفاع مقدس در لیست دروس اختیاری همه رشته ها به صورت الزامی