دستورالعمل دوره تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ برای رشته های غیر پزشکی
دستورالعمل دوره تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ برای رشته های غیر پزشکی

بخشنامه دستورالعمل دوره تابستان سال تحصیلی 98-97 برای رشته های غیر پزشکی