دستورالعمل اجرايي بند ج بخشنامه شماره۱۲۰۷(امتحان مجدد تا سقف شش واحد)در سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ براي دانشجويان غيرپزشکي
دستورالعمل اجرايي بند ج بخشنامه شماره۱۲۰۷(امتحان مجدد تا سقف شش واحد)در سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ براي دانشجويان غيرپزشکي

دستورالعمل اجرايي بند ج بخشنامه شماره1207(امتحان مجدد تا سقف شش واحد)در سال تحصيلي 1400-1399 براي دانشجويان غيرپزشکي