دستورالعمل های آموزشی دانشجویی شاهد و ایثارگران

دستور العمل تغییر رشته و گرایش دانشجویان شاهد و ایثارگران

دستور العمل نقل و انتقالات دانشجویی ایثارگران

دستورالعمل نقل و انتقالات پذیرفته شدگان جدیدالورود