تماس با ما

برای ارتباط با هریک از قسمتهای مرکز امور شاهد و ایثارگران می توانید فرم زیر را تکمیل کرده و پس از انتخاب قسمت مورود نظر اطلاعات را ارسال نمایید .

همچنین میتوانید با استفاده از آدرس پست الکترونیکی مرکز امور شاهد و ایثارگران در ارتباط باشید.

تلفن تماس

 
امور آموزش و دانشجویی : ۴۷۹۱۶۰۲۸ ، ۴۷۹۱۶۰۷۵
امور کارکنان و اساتید : ۴۷۹۱۶۰۲۷ ، ۴۷۹۱۶۰۳۱
امور سایت : ۴۷۹۱۶۰۲۰

ارسال ایمیل به این نشانی: info@esargaran.iau.ir