تشکیل اولین جلسه تخصصی کمیته ترویج فرهنگ ایثاروشهادت ونشر ارزش های دفاع مقدس درواحدورامین ـ پیشوا
تشکیل اولین جلسه تخصصی کمیته ترویج فرهنگ ایثاروشهادت ونشر ارزش های دفاع مقدس درواحدورامین ـ پیشوا

به همت دفترستادشاهد ایثارگرواحدورامین پیشوا ،اولین جلسه کمیته ترویج فرهنگ ایثاروشهادت باحضوراعضا تشکیل گردید.

درراستای عمل به دستورالعمل اجرائی برنامه های فرهنگی مرکز امورشاهدوایثارگران دانشگاه مبنی برتشکیل وراه اندازی کمیته ترویج فرهنگ ایثاروشهادت ،اولین جلسه این کمیته باحضوراعضاء تشکیل گردید.

سیاستگذاری لازم جهت ترویج ونهادینه کردن فرهنگ ایثاروشهادت وزنده نگه داشتن نام ویادواهداف والای شهیدان با بکارگیری ظرفیت های دانشگاه برای تحقق اهداف شهدا وایثارگران از اهم اهداف این جلسه بود.

مهمترین مصوبات این جلسه عبارت بوداز:

۱ـ تجهیز کتابخانه تخصصی دفاع مقدس واطلاع رسانی ومعرفی کتب وآثار شاخص آن به جامعه دانشگاهی وترغیب دانشجویان جهت استفاده ازاین آثار و کتب ارزشمندعلمی

۲ـ برنامه ریزی برای برگزاری هم اندیشی وکارگاه آموزشی برای استادان واحددرزمینه ایثاروشهادت

۳ـ برنامه ریزی برای برگزاری کلاس روش تدریس برای استادان درس دفاع مقدس به منظور برقراری وحدت رویه درتدریس و انتقال مفاهیم ونشر معارف دفاع مقدس

۴ـ طرح برگزاری مسابقات ، شب شعر وجشنواره ها و نقدکتاب ،تحقیق درزمینه ایثاروشهادت برای دانشجویان

۵ـ برنامه ریزی برای بازدید دانشجویان شاهدوایثارگرودانشجویان درس دفاع مقدس ازآسایشگاه جانبازان و باغ موزه شهدا و… .

گفتنی است ارکان و اعضای کمیته مذکور که دراین جلسه حضورداشتند واحکام عضویت خودراازریاست محترم واحد دریافت کردندعبارتنداز : معاون فرهنگی ،دانشجویی واحدبه عنوان رئیس کمیته ـ مسئول ستادشاهدوایثارگران واحد به عنوان دبیرکمیته ـ مدیرگروه معارف دفاع مقدس (عضو )ـ یکی ازاستادان درس آشنایی بادفاع مقدس (عضو)ـ مدیرفرهنگی،اجتماعی واحد(عضوستاد)ـ مدیرروابط عمومی و حوزه ریاست (عضو )ـ مسئول بسیج دانشجویی (عضو )ـ رئیس بنیادحفظ آثار وارزش های دفاع مقدس شهرستان (عضو)ـ رئیس بنیادشهید وامورایثارگران شهرستان (عضو).