تجلیل از کارکنان ایثارگر و رزمنده واحد ورامین ـ پیشوا
تجلیل از کارکنان ایثارگر و رزمنده واحد ورامین ـ پیشوا

به منظور هم اندیشی وتقدیر وتجلیل از تلاش های کارکنان ایثارگر ورزمنده واحد ورامین ـ پیشوا جلسه ای باهماهنگی ستادشاهد وایثارگراین واحد تشکیل گردید.

به منظور هم اندیشی وتقدیروتجلیل ازکارکنان رزمنده وایثارگر واحدورامین ، جلسه ای باحضورکارکنان رزمنده و محمدبختیاری معاون فرهنگی ، دانشجویی واحدوجانباز ۷۰% جنگ تحمیلی ومسئول امورشاهدوایثارگران ومدیر روابط عمومی وحوزه ریاست واحد درتاریخ ۹۸/۰۵/۰۱ تشکیل گردید .

دراین نشست صمیمی ، دکتر بختیاری باتأکید برعظمت ایثارگری های رزمندگان دوران دفاع مقدس ، هشت سال جنگ تحمیلی را نماد عینی وایستادگی مردم ایران برشمرد وبه بیان خاطرات وآموزه های آن دوران پرداخت.

سپس مهدی پور دبیرستادشاهدوایثارگرواحدنیز ضمن ارج نهادن به عظمت ومقام والای ایثاروشهادت، وظایف ومأموریت ها و برنامه های اجرایی جدیددفتر امورشاهدوایثارگران واحددرخصوص کارکنان ایثارگررا تبیین کرده وتشکیل کانون ایثار کارکنان شاهد وایثارگرکه به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام بخشیدن به فعالیت های آنها واستفاده از ظرفیت خدمتی ایثارگران می باشد راازاهداف مهم ستادشاهد وایثارگر برشمردند.

دراین جلسه درخصوص روند اجرای برخی ازبخشنامه های ویژه ایثارگران براساس قانون جامع ایثارگری ، بحث وگفتگو شد. درانتهای جلسه از۱۲ نفرکارمند رزمنده دوران دفاع مقدس بااعطای لوح تقدیر وهدایایی تقدیربه عمل آمد.

  • منبع خبر : ستادشاهد و ایثارگر واحد و روابط عمومی واحد ورامین