بخشنامه دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در نیمسال اول ۹۸-۹۷
بخشنامه دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در نیمسال اول ۹۸-۹۷