اعطای ترفیع سالانه هیات علمی به ایثارگران
اعطای ترفیع سالانه هیات علمی به ایثارگران

بخشنامه ترفیع فرزندان شهدا