اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجویان رشته های غیر پزشکی و پزشکی
اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجویان رشته های غیر پزشکی و پزشکی

اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹